Tài liệu kỹ thuật miệng gió khe dài (slot) của ASLI