Công trình trung tâm văn hóa tại thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước